Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden mijnKADODOOS

1. Identificatie van de verkoper

U bestelt bij
MijnKadoDoos
TIF bvba
Lindestraat 9 – 2880 Bornem
Telefoonnummer: 03 899 46 66  
E-mail adres: info@123printing.be
BTW nummer: BE 0441 682 273
Ondernemingsnummer: BE 0441 682 273

De Scheldebrouwerij webshop wordt uitgebaat door MijnKadoDoos.
MijnKADOdoos is een project van 123 MEDIA group en omvat 123Printing, MijnKadoDoos, Box2Box, Tectavia.com en Digiwall.samenwerking tussen TIF bvba en Tectavia bvba.
MijnBierdoos, MijnWijndoos, MijnGindoos, MijnOlijfoliedoos, MijnBubbelsdoos, MijnLuxeWaterdoos, MijnSnoepdoos  zijn handelsnamen van MijnKadodoos.

Al deze handelsnamen worden in deze algemene voorwaarden verder vermeld onder de algemene naam ‘MijnKadodoos’.

2. Algemeenheden
MijnKadodoos kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

3. Toepasselijkheid & voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MijnKadodoos aan jou als Consument.
Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren en moet u ons vooraf contacteren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.
Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website en uitdrukkelijk worden goedgekeurd bij de bestelling.

4. Ons aanbod
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
Mijnkadodoos besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Mijnkadodoos is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Mijnkadodoos website, brochure of advertenties.
Mijnkadodoos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Mijnkadodoos worden gewijzigd.
Mijnkadodoos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie. Dat geldt ook voor bestellingen die reeds bevestigd zijn en waarvan de prijs op een kennelijke fout berust. Deze bestellingen zijn niet rechtsgeldig.

5. Jouw bestelling en eigendomsoverdracht
Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij jou een bevestiging van uw bestelling hebben gestuurd.
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot de gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering van de goederen.
 
6. Prijzen
Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Alle prijzen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen.

7. Cadeaubon of kortingsbon
Het inwisselen van uw cadeaubon of kortingscoupon is heel eenvoudig. In de eerste stap van het bestelproces 'Uw winkelwagen' is een vakje voorzien waar u de code kan ingeven. Het systeem controleert de code en verwerkt de cadeaubon automatisch.

8. Betaling
Alle betalingen worden overgemaakt aan Tectavia bvba en kunnen gebeuren per overschrijving of online met volgende mogelijkheden: VISA/MASTERCARD/MAESTRO/MISTER CASH en PayPal.
Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via bovenstaande betaalmodules. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen, tenzij anders vermeld. Bij niet betaling op de vervaldag en zonder verdere ingebrekestelling, zal een intrest van 15% per jaar aangerekend worden vanaf de vervaldag. Verder zal een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn, met een minimum van 75 € bij niet betaling van de facturen binnen de voorziene betalingstermijn.
De goederen blijven eigendom van Mijnkadodoos tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.

9. Levering
Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres en worden in principe geleverd door een transporteur. Hiervoor betaal jij een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens de bestelling.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, maar kunnen afwijken rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot de gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering van de goederen.

10. Leveringstermijn
Goederen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden ten laatste binnen de 7 werkdagen uitgeleverd. Voor goederen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Mijnkadodoos jou om een leveringsdatum af te spreken.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld.

11. Conformiteit en garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die jij ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
Indien de door ons geleverde goederen niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden.

Volgens de wetgeving voor internetverkoop aan consumenten heb jij steeds het recht om aan ons mee te delen dat jij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet jou toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage".
Er zijn echter uitzonderingen, zoals gepersonaliseerde goederen, artikelen om hygiënische redenen, beschadigde producten of geopende verbruiksartikelen.
Wanneer goederen worden teruggestuurd dan zijn de verzendingskosten en andere bijhorende kosten door jou verschuldigd

12. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

13. Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

14. Klachtenregeling en geschillen
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitende de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
De overeenkomst wordt steeds in het Nederlands gesloten. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in deze taal gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepassellijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.